Personas datu apstrādes politika
1. Vispārīgi noteikumi

Šī personas datu apstrādes politika ir izstrādāta saskaņā ar GDPR 2018. gada 25. maijā. "Par personas datiem" un nosaka personas datu apstrādes kārtību un personas datu aizsardzības sistēmas "BSL Pro" (turpmāk tekstā - Operators) kārtību.

1. Operators kā vissvarīgāko mērķi un nosacījumu savu darbību īstenošanai izvirza personas un pilsoņa tiesību un brīvību ievērošanu viņa personas datu apstrādē, tostarp privātās dzīves, personas un ģimenes noslēpumu aizsardzību.

2. Operatora esošā politika attiecībā uz personas datu apstrādi (turmpāk tekstā - Politika) tiek pielietota attiecībā uz visu informāciju, kuru Operators var saņemt par mājas lapashttp://www.bslpro.lv/ apmeklētājiem.

2. Pamata noteikumi, kas tiek izmantoti Politikā:

1. Automatizēta personas datu apstrāde - personas datu apstrāde, izmantojot datortehniku;

2. Personas datu bloķēšana - personas datu apstrādes pagaidu izbeigšana (izņemot gadījumus, kad apstrāde ir nepieciešama, lai precizētu personas datus);

3. Mājas lapa - grafisko un informatīvo materiālu kopums, kā arī datorprogrammas un datubāzes, nodrošinot to pieejamību internetā tīmekļa vietnē http://www.bslpro.lv/;

4. Personas datu informatīvā sistēma - datu bāzē iekļauto personas datu kopums un informācijas tehnoloģijas un tehniskie līdzekļi, kas nodrošina to apstrādi;

5. Personas datu personalizācija - darbības, kuru dēļ nevar noteikt, neizmantojot papildu informāciju, vai personas dati pieder konkrētam Lietotājam vai citam personas datu subjektam;

6. Personas datu apstrāde - jebkura darbība (operācija) vai darbību kopums (operācijas), kas tiek veiktas, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, tostarp datu vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu, pilnveidošanu (atjaunināšanu, maiņu), ekstrakciju, izmantošanu, nodošanu (izplatīšanau, nodrošināšanu, piekļuvi), personificēšanu, bloķēšanu, dzēšanu, personas datu iznīcināšanu;

7. Operators – valsts iestāde, municipāla iestāde, juridiska vai fiziska persona, kas, patstāvīgi vai sadarbībā ar citām personām, organizē un (vai) īsteno personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķi, apstrādei pakļauto personas datu sastāvu, rīcības (operācijas), kas tiek īstenotas ar personas datiem;

8. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas tieši vai netieši uz konkrētu vai noteicamu mājas lapas http://www.bslpro.lv Lietotāju;

9. Lietotājs – jebkurš mājas lapas http://www.bslpro.lv/ apmeklētājs;

10. Personas datu nodrošināšana - darbības, kuru mērķis ir personas datu izpaušana konkrētai personai vai konkrētam personu lokam;

11. Personas datu izplatīšana – jebkuras darības ar mērķi atklāt personas datus nenoteiktam cilvēku lokam (personas datu nodrošināšana) vai neierobežota cilvēku loka iepazīstināšana ar personas datiem, t.sk., personas datu publicēšana masu informācijas līdzekļos, izvietošana informatīvos telekomunikācijas tīklos vai cita veida pieejas nodrošināšana pie personas datiem;


12. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana - personas datu pārsūtīšana uz ārvalsts teritoriju ārvalsts iestādei, ārvalstu fiziskajai vai ārvalstu juridiskajai personai;

13.Personas datu iznīcināšana - visas darbības, kuru rezultātā personas dati tiek neatgriezeniski iznīcināti, jo nav iespējams personas datu informācijas sistēmā atjaunot personas datus un (vai) kā rezultātā personas datu fiziskie nesēji tiek iznīcināti.

3. Operators var apstrādāt sekojošus Lietotāja personas datus

1. Vārds, uzvārds, tēva vārds;

2. Elektroniskā pasta adrese;

3. Telefonu numuri;

4. Gads, mēnesis, datums un dzimšanas vieta;

5. Informācija par izglītību, profesiju, specialitāti un kvalifikāciju, izglītības dokumentu rekvizīti;

6. Informācija par iepriekšējām amata vietām un darba pieredzi, militāro pienākumu, militāro reģistrāciju;

7. Šajā vietnē arīdzan tiek apkopoti un apstrādāti bezpersoniski dati par apmeklētājiem (ieskaitot sīkdatnes jeb cookies), izmantojot interneta statistikas pakalpojumus (Yandex Metrika un Google Analytics uc).

8. Iepriekš minētie dati turpmāk tiek saukti par politiku, kas apvienota ar kopēju jēdzienu "Personīgie dati".

4. Personas datu apstrādes mērķi

1. Lietotāja personas datu apstrādes nolūks ir noslēgt, izpildīt un izbeigt civillikuma līgumus.

2. Operatoram ir tiesības nosūtīt Lietotājam paziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašiem piedāvājumiem un dažādiem notikumiem. Lietotājs vienmēr var atteikties saņemt informatīvus paziņojumus, nosūtot e-pastu operatoram bslpro@bslpro.lv ar atzīmi "Atteikties saņemt paziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem un īpašiem piedāvājumiem".


3.Bezpersoniskie Lietotāja dati, kas iegūti, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju par lietotāju darbībām vietnē, lai uzlabotu vietnes un tās satura kvalitāti.

5. Juridiskie pamatojumi personas datu apstrādei

1. Operators apstrādā Lietotāja personas datus tikai tajā gadījumā, kad Lietotājs tos ir aizpildījis un/vai nosūtījis pastāvīgi īpašās veidlapās, kas atrodas vietnē http://www.bslpro.lv/. Aizpildot attiecīgās veidlapas un/vai nosūtot savus personas datus Operatoram, Lietotājs izsaka savu piekrišanu, saskaņā ar esošo Politiku.


2. Operators apstrādā bezpersoniskus datus par Lietotāju, ja tas ir atļauts lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumos (tostarp sīkdatņu saglabāšanā un JavaScript tehnoloģijas izmantošanā).


6. Vākšanas, uzglabāšanas, pārraides un cita veida personas datu apstrādes kārtība

Operatora apstrādāto personas datu drošība tiek nodrošināta, īstenojot juridiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai pilnībā īstenotu spēkā esošo tiesību aktu prasības personas datu aizsardzības jomā.

1. Operators nodrošina personas datu drošību un veic visus iespējamos pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu piekļuvi personas datiem.

2. Lietotāja personas datus nekad nekādā gadījumā nedrīkst nodot trešajām personām, izņemot gadījumus, kas saistīti ar spēkā esošo tiesību aktu izpildi.

3. Gadījumā, ja personas datos tiek konstatētas neskaidrības, Lietotājs var tās aktualizēt patstāvīgi, nosūtot Operatoram paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi bslpro@bslpro.lv ar atzīmi "Personas datu aktualizēšana"

4. Personīgo datu apstrādes termiņš ir neierobežots. Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot paziņojumu Operatoram pa e-pastu uz Operatora e-pasta adresi bslpro@bslpro.lv ar atzīmi "Piekrišana personas datu apstrādei".

7. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana

1. Pirms personas datu pārrobežu pārsūtīšanas uzsākšanas operatoram jānodrošina, ka ārvalsts, kuras teritorijā plānots pārsūtīt personas datus, nodrošina personas datu subjektu tiesību drošu aizsardzību.

2. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana uz ārvalstīm, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var tikt veikta tikai tad, ja ir personas datu subjekta rakstiska piekrišana par viņa personas datu pārrobežu pārsūtīšanu un/vai līguma izpildi, uz kuru subjektam attiecas personas dati.

8. Noslēguma jautājumi

1. Lietotājs var saņemt jebkādus precizējumus par interesējošiem jautājumiem, kas saistīti ar viņa personas datu apstrādi, sazinoties ar Operatoru pa e-pastu bslpro@bslpro.lv.

2. Šajā dokumentā tiks atspoguļotas jebkuras Operatora veiktās izmaiņas personas datu apstrādē. Politika darbojas beztermiņā līdz tās nomaiņai ar jaunu versiju.

3. Pašreizējā politikas versija ir brīvi pieejama internetā http://www.bslpro.lv/policy.
Kontakti un atrašanās vieta
Rakstiet, zvāniet vai nāciet ciemos!
Tālrunis
Adrese
Latvija, Rīga
Zivju iela 1
Sazināties ar mums
WhatsApp
Viber
Messenger
Mail
Phone